Nadzory budowlane – profesjonalna kontrola nad przebiegiem budowy

Zarówno budowa domu jednorodzinnego, jak innego typu obiektu nie może się rozpocząć, jeśli nie zostanie dopełniony komplet określonych prawem formalności. Jedną z ważniejszych z nich jest z pewnością oficjalne wyznaczenie kierownika budowy. Przy złożonych projektach na budowie powinien pojawić się także przedstawiciel inwestora, sprawujący szczegółowy nadzór nad przebiegiem prac. Jakie istnieją typy nadzoru nad budową i na czym polegają?

 

Nadzory budowlane – zadania kierownika budowy

 

Wszelkiego typu budowy to projekty rozłożone na przestrzeni czasu. Na placu budowy ciężko byłoby się obyć bez kogoś, kto patrzy na wykonywane zadania nieco szerzej. To właśnie prawna rola kierownika budowy – pierwszej i najniższej instancji, jeżeli chodzi o nadzory budowalne. 

 

Kierownika budowy zatrudnia na ogół inwestor. Bardzo istotne jest, by w tym zakresie korzystać z usług profesjonalnych firm, których pracownicy mogą pełnić taką rolę. Na co dzień kierownik budowy sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem wszystkich prac, od stanu zero danego budynku do stanu deweloperskiego, a czasem aż do oddania obiektu pod klucz. Do jego kompetencji należy też kontrola BHP, dzięki której budowa przebiega w sposób bezpieczny dla pracowników i późniejszych użytkowników budynku.

 

Kierownikiem budowy nie może być przypadkowa osoba – musi dysponować umiejętnościami i uprawnieniami, które poświadczają, że może ona pełnić tak odpowiedzialne stanowisko. Inwestor musi mieć także zaufanie do swojego kierownika budowy. To w końcu ktoś, od kogo zależeć będzie praktycznie każdy krok do przyszłej inwestycji, a koszty błędu w wyborze kierownika mogą być ogromne.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje na budowie?

 

Przy okazji nowelizacji przepisów o prawie budowlanym w roku 2020 poświęcono nieco uwagi także roli inspektora nadzoru inwestorskiego w przebiegu budowy. Osoba sprawująca taką funkcję ma szereg określonych prawem obowiązków, z których większość dotyczy zakresu jej uprawnień jako oficjalnego przedstawiciela inwestora. 

 

Obecność inspektora nadzoru inwestorskiego podczas prac budowlanych oznacza, że inwestor może spać spokojnie. Inspektor przeprowadzi konieczne nadzory budowlane, a w razie wykrycia nieprawidłowości ma obowiązek interweniować. Do zadań inspektora należy też kontrola nad prowadzeniem inwestycji w sposób zgodny z projektem. Chodzi tu zarówno o projekt architektoniczno-budowlany, jak i projekt techniczny. Ten rodzaj nadzoru uprawnia wykonującą go osobę do kontroli nad materiałami użytymi do budowy i przebiegiem prac, a także do dokonywania odbiorów poszczególnych robót budowlanych. 

 

Funkcja i uprawnienia czynią z inspektora nadzoru inwestorskiego niejako przełożonego kierownika budowy. W myśl prawa może on wydawać kierownikowi polecenia, oczekiwać od niego zorganizowania odpowiedniej ekspertyzy i wydania jej rezultatów, a także poprawek, jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości.

 

Jak zorganizować nadzory budowalne nad inwestycją?

 

Poza wspomnianymi rodzajami nadzoru istnieje także instytucja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który nie uczestniczy w całości przebiegu budowy. Wykonuje on kontrolę nadzoru budowlanego – stwierdza, że pomiędzy projektami a faktycznym stanem obiektu zachodzi zgodność. Formalności, których trzeba dopełnić podczas takiej kontroli, to także przedstawienie pozwolenia na budowę i faktu jego zgłoszenia oraz dowody na zgodność z przepisami BHP.

 

Jak widać, prowadzenie budowy to proces niezwykle złożony, także ze względu na konieczne nadzory budowlane, dokumentację i liczne procesy ewaluacyjne. By ułatwić sobie przedsięwzięcie, jakim jest budowa, warto więc skorzystać z usług firmy, która podejdzie do problemu całościowo. Dzięki sprawdzonemu zespołowi, który zajmie się zarówno formalnościami, jak i wykonawstwem, zniknie obawa o pomyłkę w interpretacji przepisów. To najprostsza droga do celu, jakim jest rozpoczęcie korzystania z nowej inwestycji.